कर्ज् धातुरूपाणि - क॑र्जँ॑ व्यथने - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अकर्जत् / अकर्जद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अकर्जताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अकर्जन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अकर्जः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अकर्जतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अकर्जत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अकर्जम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अकर्जाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अकर्जाम