कन्च् धातुरूपाणि - क॑चिँ॒ दीप्तिबन्धनयोः - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
कञ्चते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
कञ्चेते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
कञ्चन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
कञ्चसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
कञ्चेथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
कञ्चध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
कञ्चे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
कञ्चावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
कञ्चामहे
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
कञ्चताम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
कञ्चेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
कञ्चन्ताम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
कञ्चस्व
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
कञ्चेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
कञ्चध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
कञ्चै
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
कञ्चावहै
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
कञ्चामहै
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अकञ्चत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अकञ्चेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अकञ्चन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अकञ्चथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अकञ्चेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अकञ्चध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अकञ्चे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अकञ्चावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अकञ्चामहि
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
कञ्चेत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
कञ्चेयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
कञ्चेरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
कञ्चेथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
कञ्चेयाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
कञ्चेध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
कञ्चेय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
कञ्चेवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
कञ्चेमहि