कन्च् धातुरूपाणि - क॑चिँ॒ दीप्तिबन्धनयोः - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः आत्मने पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अकञ्चत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अकञ्चेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अकञ्चन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अकञ्चथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अकञ्चेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अकञ्चध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अकञ्चे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अकञ्चावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अकञ्चामहि