कद् धातुरूपाणि - क॑दँ॒ वैक्लव्ये वैकल्य इत्येके इत्यन्ये - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
कदते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
कदेते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
कदन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
कदसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
कदेथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
कदध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
कदे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
कदावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
कदामहे
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
कदताम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
कदेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
कदन्ताम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
कदस्व
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
कदेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
कदध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
कदै
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
कदावहै
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
कदामहै
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अकदत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अकदेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अकदन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अकदथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अकदेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अकदध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अकदे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अकदावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अकदामहि
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
कदेत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
कदेयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
कदेरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
कदेथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
कदेयाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
कदेध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
कदेय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
कदेवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
कदेमहि