कद् धातुरूपाणि - क॑दँ॒ वैक्लव्ये वैकल्य इत्येके इत्यन्ये - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः आत्मने पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अकदत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अकदेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अकदन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अकदथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अकदेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अकदध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अकदे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अकदावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अकदामहि