कत्थ् धातुरूपाणि - क॑त्थँ॒ श्लाघायाम् - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः आत्मने पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अकत्थत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अकत्थेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अकत्थन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अकत्थथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अकत्थेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अकत्थध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अकत्थे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अकत्थावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अकत्थामहि