कज् धातुरूपाणि - क॑जँ॑ मदे इत्येके - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
कजति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
कजतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
कजन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
कजसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
कजथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
कजथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
कजामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
कजावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
कजामः
 

लुट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
कजिता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
कजितारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
कजितारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
कजितासि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
कजितास्थः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
कजितास्थ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
कजितास्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
कजितास्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
कजितास्मः
 

लृट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
कजिष्यति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
कजिष्यतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
कजिष्यन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
कजिष्यसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
कजिष्यथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
कजिष्यथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
कजिष्यामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
कजिष्यावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
कजिष्यामः
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
कजतात् / कजताद् / कजतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
कजताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
कजन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
कजतात् / कजताद् / कज
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
कजतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
कजत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
कजानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
कजाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
कजाम
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अकजत् / अकजद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अकजताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अकजन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अकजः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अकजतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अकजत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अकजम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अकजाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अकजाम
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
कजेत् / कजेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
कजेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
कजेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
कजेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
कजेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
कजेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
कजेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
कजेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
कजेम
 

आशीर्लिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
कज्यात् / कज्याद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
कज्यास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
कज्यासुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
कज्याः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
कज्यास्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
कज्यास्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
कज्यासम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
कज्यास्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
कज्यास्म
 

लृङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अकजिष्यत् / अकजिष्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अकजिष्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अकजिष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अकजिष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अकजिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अकजिष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अकजिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अकजिष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अकजिष्याम