ओण् धातुरूपाणि - ओ॑णृँ॑ अपनयने - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ओणति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ओणतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ओणन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ओणसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ओणथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ओणथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ओणामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ओणावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ओणामः
 

लुट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ओणिता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ओणितारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ओणितारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ओणितासि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ओणितास्थः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ओणितास्थ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ओणितास्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ओणितास्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ओणितास्मः
 

लृट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ओणिष्यति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ओणिष्यतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ओणिष्यन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ओणिष्यसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ओणिष्यथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ओणिष्यथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ओणिष्यामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ओणिष्यावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ओणिष्यामः
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ओणतात् / ओणताद् / ओणतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ओणताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ओणन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ओणतात् / ओणताद् / ओण
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ओणतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ओणत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ओणानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ओणाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ओणाम
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
औणत् / औणद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
औणताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
औणन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
औणः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
औणतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
औणत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
औणम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
औणाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
औणाम
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ओणेत् / ओणेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ओणेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ओणेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ओणेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ओणेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ओणेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ओणेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ओणेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ओणेम
 

आशीर्लिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ओण्यात् / ओण्याद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ओण्यास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ओण्यासुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ओण्याः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ओण्यास्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ओण्यास्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ओण्यासम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ओण्यास्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ओण्यास्म
 

लृङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
औणिष्यत् / औणिष्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
औणिष्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
औणिष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
औणिष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
औणिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
औणिष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
औणिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
औणिष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
औणिष्याम