ऋ धातुरूपाणि - ऋ॒ गतौ - जुहोत्यादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ऐयः
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ऐयृताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ऐयरुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ऐयः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ऐयृतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ऐयृत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ऐयरम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ऐयृव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ऐयृम


अन्याः