उठ् धातुरूपाणि - उ॑ठँ॒ उपघाते प्रतिघाते - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ओठति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ओठतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ओठन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ओठसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ओठथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ओठथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ओठामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ओठावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ओठामः
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ओठतात् / ओठताद् / ओठतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ओठताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ओठन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ओठतात् / ओठताद् / ओठ
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ओठतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ओठत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ओठानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ओठाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ओठाम
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
औठत् / औठद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
औठताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
औठन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
औठः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
औठतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
औठत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
औठम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
औठाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
औठाम
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ओठेत् / ओठेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ओठेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ओठेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ओठेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ओठेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ओठेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ओठेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ओठेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ओठेम
 


अन्याः