ईह् धातुरूपाणि - ई॑हँ॒ चेष्टायाम् - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्


आत्मनेपदी सेट् धातुः


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ईहते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ईहेते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ईहन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ईहसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ईहेथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ईहध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ईहे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ईहावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ईहामहे
 

लुट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ईहिता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ईहितारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ईहितारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ईहितासे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ईहितासाथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ईहिताध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ईहिताहे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ईहितास्वहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ईहितास्महे
 

लृट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ईहिष्यते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ईहिष्येते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ईहिष्यन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ईहिष्यसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ईहिष्येथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ईहिष्यध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ईहिष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ईहिष्यावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ईहिष्यामहे
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ईहताम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ईहेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ईहन्ताम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ईहस्व
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ईहेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ईहध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ईहै
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ईहावहै
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ईहामहै
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ऐहत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ऐहेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ऐहन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ऐहथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ऐहेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ऐहध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ऐहे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ऐहावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ऐहामहि
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ईहेत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ईहेयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ईहेरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ईहेथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ईहेयाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ईहेध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ईहेय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ईहेवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ईहेमहि
 

आशीर्लिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ईहिषीष्ट
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ईहिषीयास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ईहिषीरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ईहिषीष्ठाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ईहिषीयास्थाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ईहिषीध्वम् / ईहिषीढ्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ईहिषीय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ईहिषीवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ईहिषीमहि
 

लृङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ऐहिष्यत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ऐहिष्येताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ऐहिष्यन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ऐहिष्यथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ऐहिष्येथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ऐहिष्यध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ऐहिष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ऐहिष्यावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ऐहिष्यामहि