ईह् धातुरूपाणि - ई॑हँ॒ चेष्टायाम् - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः आत्मने पदम्


आत्मनेपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ईहते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ईहेते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ईहन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ईहसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ईहेथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ईहध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ईहे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ईहावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ईहामहे