इ धातुरूपाणि - इ॒ण् गतौ - अदादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ऐत् / ऐद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ऐताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
आयन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ऐः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ऐतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ऐत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
आयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ऐव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ऐम


अन्याः