इख् धातुरूपाणि - इ॑खँ॑ गत्यर्थः - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
एखति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
एखतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
एखन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
एखसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
एखथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
एखथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
एखामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
एखावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
एखामः
 

लुट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
एखिता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
एखितारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
एखितारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
एखितासि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
एखितास्थः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
एखितास्थ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
एखितास्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
एखितास्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
एखितास्मः
 

लृट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
एखिष्यति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
एखिष्यतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
एखिष्यन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
एखिष्यसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
एखिष्यथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
एखिष्यथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
एखिष्यामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
एखिष्यावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
एखिष्यामः
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
एखतात् / एखताद् / एखतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
एखताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
एखन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
एखतात् / एखताद् / एख
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
एखतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
एखत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
एखानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
एखाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
एखाम
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ऐखत् / ऐखद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ऐखताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ऐखन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ऐखः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ऐखतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ऐखत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ऐखम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ऐखाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ऐखाम
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
एखेत् / एखेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
एखेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
एखेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
एखेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
एखेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
एखेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
एखेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
एखेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
एखेम
 

आशीर्लिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
इख्यात् / इख्याद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
इख्यास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
इख्यासुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
इख्याः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
इख्यास्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
इख्यास्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
इख्यासम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
इख्यास्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
इख्यास्म
 

लृङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ऐखिष्यत् / ऐखिष्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ऐखिष्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ऐखिष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ऐखिष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ऐखिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ऐखिष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ऐखिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ऐखिष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ऐखिष्याम