इख् धातुरूपाणि - इ॑खँ॑ गत्यर्थः - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
एखति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
एखतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
एखन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
एखसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
एखथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
एखथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
एखामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
एखावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
एखामः