आस् धातुरूपाणि - आ॑सँ॒ उपवेशने - अदादिः - कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्


आत्मनेपदी सेट् धातुः


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
आस्ते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
आसाते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
आसते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
आस्से
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
आसाथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
आध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
आसे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
आस्वहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
आस्महे
 

लुट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
आसिता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
आसितारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
आसितारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
आसितासे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
आसितासाथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
आसिताध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
आसिताहे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
आसितास्वहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
आसितास्महे
 

लृट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
आसिष्यते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
आसिष्येते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
आसिष्यन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
आसिष्यसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
आसिष्येथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
आसिष्यध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
आसिष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
आसिष्यावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
आसिष्यामहे
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
आस्ताम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
आसाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
आसताम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
आस्स्व
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
आसाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
आध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
आसै
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
आसावहै
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
आसामहै
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
आस्त
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
आसाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
आसत
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
आस्थाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
आसाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
आध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
आसि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
आस्वहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
आस्महि
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
आसीत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
आसीयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
आसीरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
आसीथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
आसीयाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
आसीध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
आसीय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
आसीवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
आसीमहि
 

आशीर्लिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
आसिषीष्ट
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
आसिषीयास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
आसिषीरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
आसिषीष्ठाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
आसिषीयास्थाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
आसिषीध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
आसिषीय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
आसिषीवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
आसिषीमहि
 

लृङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
आसिष्यत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
आसिष्येताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
आसिष्यन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
आसिष्यथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
आसिष्येथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
आसिष्यध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
आसिष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
आसिष्यावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
आसिष्यामहि