आस् धातुरूपाणि - आ॑सँ॒ उपवेशने - अदादिः - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः आत्मने पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
आस्ते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
आसाते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
आसते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
आस्से
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
आसाथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
आध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
आसे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
आस्वहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
आस्महे