अव् - भ्वादिः - अ॑वँ॑ रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्त्यवगमप्रवेशश्रवणस्वाम्यर्थयाचनक्रियेच्चादीप्त्यवाप्त्यालिङ्गनहिंसादानभागवृद्धिषु|


संयुक्तम्
 
 
कर्तरि प्रयोगः - परस्मै पदम्