अम् धातुरूपाणि - अ॑मँ॑ गत्यादिषु गतौ शब्दे सम्भक्तौ च - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अमति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अमतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अमन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अमसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अमथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अमथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अमामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अमावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अमामः
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अमतात् / अमताद् / अमतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अमताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अमन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अमतात् / अमताद् / अम
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अमतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अमत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अमानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अमाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अमाम
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
आमत् / आमद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
आमताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
आमन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
आमः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
आमतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
आमत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
आमम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
आमाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
आमाम
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अमेत् / अमेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अमेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अमेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अमेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अमेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अमेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अमेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अमेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अमेम
 


अन्याः