अम् धातुरूपाणि - अ॑मँ॑ गत्यादिषु गतौ शब्दे सम्भक्तौ च - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अमतात् / अमताद् / अमतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अमताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अमन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अमतात् / अमताद् / अम
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अमतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अमत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अमानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अमाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अमाम


अन्याः