अम् धातुरूपाणि - अ॑मँ॑ गत्यादिषु गतौ शब्दे सम्भक्तौ च - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अमति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अमतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अमन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अमसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अमथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अमथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अमामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अमावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अमामः


अन्याः