अम् धातुरूपाणि - अ॑मँ॑ गत्यादिषु गतौ शब्दे सम्भक्तौ च - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
आमत् / आमद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
आमताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
आमन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
आमः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
आमतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
आमत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
आमम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
आमाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
आमाम


अन्याः