अद् धातुरूपाणि - अ॒दँ॑ भक्षणे - अदादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
आदत् / आदद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
आत्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
आदन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
आदः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
आत्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
आत्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
आदम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
आद्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
आद्म