अञ्ज् धातुरूपाणि - अ॑ञ्जूँ॑ व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु व्यक्तिमर्षणकान्तिगतिषु - रुधादिः


संयुक्तम्
 
 
कर्तरि प्रयोगः - परस्मै पदम्