संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


ह्री - जुहोत्यादिः - ह्री॒ लज्जायाम् - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्

अजिह्रीताम्
प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
अजिह्रीव
उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
अजिह्रीम
उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
अजिह्रेत्
प्रथम पुरुषः एकवचनम्
अजिह्रीतम्
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्