संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत


'ह्री - जुहोत्यादिः - ह्री॒ लज्जायाम्' धातोः कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम् उत्तम-पुरुषे द्विवचने किं रूपम् ?