संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत


'हृ - भ्वादिः - हृ॒ञ् हरणे' धातोः कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम् प्रथम-पुरुषे बहुवचने किं रूपम् ?