संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


हृ - भ्वादिः - हृ॒ञ् हरणे - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम्

हरत
मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
हरन्तु
प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
हरतात्
प्रथम पुरुषः एकवचनम्
हराणि
उत्तम पुरुषः एकवचनम्
हरतात्
प्रथम पुरुषः एकवचनम्