संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

हरामि - हृ - भ्वादिः - हृ॒ञ् हरणे - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
हरामि - हृ - भ्वादिः - हृ॒ञ् हरणे - उत्तम पुरुषः एकवचनम्
हरामः - हृ - भ्वादिः - हृ॒ञ् हरणे - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
हरथः - हृ - भ्वादिः - हृ॒ञ् हरणे - मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
हरसि - हृ - भ्वादिः - हृ॒ञ् हरणे - प्रथम पुरुषः एकवचनम्