संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - असमानं पदं चिनुत

असमानं पदं चिनुत


हुल् - भ्वादिः - हु॑लँ॑ हिंसासंवरणयोश्च ... - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम्