संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - असमानं पदं चिनुत

असमानं पदं चिनुत


हा - जुहोत्यादिः - ओँ॑हा॒क् त्यागे - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्