संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत


'हर्यास्ताम् ( कर्तरि प्रयोगः आशीर्लिङ् लकारः परस्मै पदम् )' - बहुवचने परिवर्तनं कुरुत ।