संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - असमानं पदं चिनुत

असमानं पदं चिनुत


हर्य् - भ्वादिः - ह॑र्यँ॑ गतिकान्त्योः - कर्तरि प्रयोगः लुट् लकारः परस्मै पदम्