संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

हतात् - हन् - अदादिः - ह॒नँ॑ हिंसागत्योः - मध्यम पुरुषः एकवचनम्
हताम् - हन् - अदादिः - ह॒नँ॑ हिंसागत्योः - प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
हत - हन् - अदादिः - ह॒नँ॑ हिंसागत्योः - मध्यम पुरुषः एकवचनम्
हतम् - हन् - अदादिः - ह॒नँ॑ हिंसागत्योः - प्रथम पुरुषः एकवचनम्
हत - हन् - अदादिः - ह॒नँ॑ हिंसागत्योः - मध्यम पुरुषः बहुवचनम्