संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

स्फूर्छानि - स्फुर्छ् - भ्वादिः - स्फु॑र्छाँ॑ विस्तृतौ - मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
स्फूर्छाव - स्फुर्छ् - भ्वादिः - स्फु॑र्छाँ॑ विस्तृतौ - उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
स्फूर्छतम् - स्फुर्छ् - भ्वादिः - स्फु॑र्छाँ॑ विस्तृतौ - मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
स्फूर्छ - स्फुर्छ् - भ्वादिः - स्फु॑र्छाँ॑ विस्तृतौ - मध्यम पुरुषः एकवचनम्
स्फूर्छतु - स्फुर्छ् - भ्वादिः - स्फु॑र्छाँ॑ विस्तृतौ - मध्यम पुरुषः द्विवचनम्