संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - असमानं पदं चिनुत

असमानं पदं चिनुत


स्फुर्छ् - भ्वादिः - स्फु॑र्छाँ॑ विस्तृतौ - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्