संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


स्पन्द् - भ्वादिः - स्प॑दिँ॒ किञ्चिच्चलने - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः आत्मने पदम्

अस्पन्देथाम्
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
अस्पन्दामहि
उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
अस्पन्दन्त
प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
अस्पन्दध्वम्
मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
अस्पन्दे
उत्तम पुरुषः एकवचनम्