संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


सेक् - भ्वादिः - से॑कृँ॒ गतौ - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः आत्मने पदम्

सेकेथाम्
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
सेकध्वम्
मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
सेकन्ताम्
प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
सेकस्व
मध्यम पुरुषः एकवचनम्
सेकेताम्
प्रथम पुरुषः द्विवचनम्