संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

सर्तास्मि - सृ - जुहोत्यादिः - सृ॒ गतौ - मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
सर्तास्थः - सृ - जुहोत्यादिः - सृ॒ गतौ - मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
सर्तास्थ - सृ - जुहोत्यादिः - सृ॒ गतौ - मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
सर्ता - सृ - जुहोत्यादिः - सृ॒ गतौ - प्रथम पुरुषः एकवचनम्
सर्तास्थ - सृ - जुहोत्यादिः - सृ॒ गतौ - मध्यम पुरुषः एकवचनम्