संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत


'ष्ठीवेत् / ष्ठीवेद् ( कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम् )' - बहुवचने परिवर्तनं कुरुत ।