संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

ष्ठीवथ - ष्ठिव् - भ्वादिः - ष्ठि॑वुँ॑ निरसने - उत्तम पुरुषः एकवचनम्
ष्ठीवति - ष्ठिव् - भ्वादिः - ष्ठि॑वुँ॑ निरसने - प्रथम पुरुषः एकवचनम्
ष्ठीवन्ति - ष्ठिव् - भ्वादिः - ष्ठि॑वुँ॑ निरसने - प्रथम पुरुषः एकवचनम्
ष्ठीवावः - ष्ठिव् - भ्वादिः - ष्ठि॑वुँ॑ निरसने - प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
ष्ठीवसि - ष्ठिव् - भ्वादिः - ष्ठि॑वुँ॑ निरसने - मध्यम पुरुषः एकवचनम्