संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


श्वन्च् - भ्वादिः - श्व॑चिँ॒ गतौ - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः आत्मने पदम्

अश्वञ्चत
प्रथम पुरुषः एकवचनम्
अश्वञ्चामहि
उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
अश्वञ्चेथाम्
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
अश्वञ्चध्वम्
मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
अश्वञ्चे
उत्तम पुरुषः एकवचनम्