संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


श्वन्च् - भ्वादिः - श्व॑चिँ॒ गतौ - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः आत्मने पदम्

अश्वञ्चेथाम्
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
अश्वञ्चामहि
उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
अश्वञ्चथाः
मध्यम पुरुषः एकवचनम्
अश्वञ्चेताम्
प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
अश्वञ्चावहि
उत्तम पुरुषः द्विवचनम्