संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

अवयन् - वे - भ्वादिः - वे॒ञ् तन्तुसन्ताने - प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
अवयद् - वे - भ्वादिः - वे॒ञ् तन्तुसन्ताने - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
अवयद् - वे - भ्वादिः - वे॒ञ् तन्तुसन्ताने - प्रथम पुरुषः एकवचनम्
अवयतम् - वे - भ्वादिः - वे॒ञ् तन्तुसन्ताने - मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
अवयद् - वे - भ्वादिः - वे॒ञ् तन्तुसन्ताने - प्रथम पुरुषः द्विवचनम्