संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

अवीत - वी - अदादिः - वी॒ गतिप्रजनकान्त्यस... - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
अवीत - वी - अदादिः - वी॒ गतिप्रजनकान्त्यस... - प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
अवेद् - वी - अदादिः - वी॒ गतिप्रजनकान्त्यस... - प्रथम पुरुषः एकवचनम्
अवीतम् - वी - अदादिः - वी॒ गतिप्रजनकान्त्यस... - मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
अवेः - वी - अदादिः - वी॒ गतिप्रजनकान्त्यस... - मध्यम पुरुषः एकवचनम्