संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

विनच्मि - विच् - रुधादिः - वि॒चिँ॒॑र् पृथग्भावे - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
विङ्क्थ - विच् - रुधादिः - वि॒चिँ॒॑र् पृथग्भावे - मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
विनक्ति - विच् - रुधादिः - वि॒चिँ॒॑र् पृथग्भावे - प्रथम पुरुषः एकवचनम्
विङ्क्थ - विच् - रुधादिः - वि॒चिँ॒॑र् पृथग्भावे - मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
विङ्क्तः - विच् - रुधादिः - वि॒चिँ॒॑र् पृथग्भावे - मध्यम पुरुषः बहुवचनम्