संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


वश् - अदादिः - व॑शँ॑ कान्तौ - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्

औश्व
उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
अवशम्
उत्तम पुरुषः एकवचनम्
औष्ट
मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
अवड्
प्रथम पुरुषः एकवचनम्
औष्टाम्
प्रथम पुरुषः द्विवचनम्