संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


वच् - अदादिः - व॒चँ॑ परिभाषणे - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्

अवक्तम्
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
अवचन्
प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
अवच्म
उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
अवग्
प्रथम पुरुषः एकवचनम्
अवक्ताम्
प्रथम पुरुषः द्विवचनम्