संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

अलेड् - लिह् - अदादिः - लि॒हँ॒॑ आस्वादने - प्रथम पुरुषः एकवचनम्
अलेड् - लिह् - अदादिः - लि॒हँ॒॑ आस्वादने - मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
अलीढम् - लिह् - अदादिः - लि॒हँ॒॑ आस्वादने - प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
अलिह्म - लिह् - अदादिः - लि॒हँ॒॑ आस्वादने - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
अलेहम् - लिह् - अदादिः - लि॒हँ॒॑ आस्वादने - उत्तम पुरुषः एकवचनम्