संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


लष् - भ्वादिः - ल॑षँ॒॑ कान्तौ - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्

अलष्यः
मध्यम पुरुषः एकवचनम्
अलष्यः
मध्यम पुरुषः एकवचनम्
अलष्याव
उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
अलष्यम्
उत्तम पुरुषः एकवचनम्
अलष्यन्
प्रथम पुरुषः बहुवचनम्