संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


लन्घ् - भ्वादिः - ल॑घिँ॑ शोषणे भाषायां दी... - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्

लङ्घथः
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
लङ्घामि
उत्तम पुरुषः एकवचनम्
लङ्घन्ति
प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
लङ्घतः
प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
लङ्घति
प्रथम पुरुषः एकवचनम्