संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत


'रिङ्खामि ( कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम् )' - प्रथम-पुरुषे बहुवचने परिवर्तनं कुरुत ।