संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


यु - अदादिः - यु॑ मिश्रेणेऽभिश्रणे... - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्

अयुत
मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
अयुताम्
प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
अयवम्
उत्तम पुरुषः एकवचनम्
अयौत्
प्रथम पुरुषः एकवचनम्
अयुवन्
प्रथम पुरुषः बहुवचनम्