संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


यु - अदादिः - यु॑ मिश्रेणेऽभिश्रणे... - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्

अयौः
मध्यम पुरुषः एकवचनम्
अयुताम्
प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
अयुम
उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
अयुतम्
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
अयुव
उत्तम पुरुषः द्विवचनम्