संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


यस् - दिवादिः - य॑सुँ॑ प्रयत्ने - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्

अयस्यतम्
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
अयस्याव
उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
अयस्यत्
प्रथम पुरुषः एकवचनम्
अयस्यः
मध्यम पुरुषः एकवचनम्
अयस्याम
उत्तम पुरुषः बहुवचनम्