संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


यम् - भ्वादिः - य॒मँ॑ उपरमे यमोऽपरिवेष... - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्

यच्छेयुः
प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
यच्छेताम्
प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
यच्छेतम्
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
यच्छेयम्
उत्तम पुरुषः एकवचनम्
यच्छेः
मध्यम पुरुषः एकवचनम्